Alapszabály

I.

 1. A Társaság neve: Kovács Imre Társaság
 2. A Társaság székhelye: Magyarok Háza, 1052 Budapest, Semmelweis u. 1/3.
 3. Levélcím: 1531 Budapest, Pf: 51
 4. A Társaság budapesti székhellyel, a fenti címen működő országos egyesület.
 5. A Társaság önálló jogi személy, amely az egyesülési törvény alapján működik. A Társaság pártsemleges. Társaságunk az 1996. évi CXXVI. Törvény FV,§,/2/ bekezdés c. pontjában foglaltakat közgyűlésileg elfogadta, megszavazta. A “Kovács Imre Társaság, mint szervezet pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet a rendelkező nyilatkozat évet megelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott, illetve azt a továbbiakra is kizárja.” A Társaság pártpolitika-mentesen működik.

II.

A Társaság célja:

 1. A Társaság társadalmi, politikai és irodalmi fórum, melynek célja Kovács Imre életútjának tudományos igényű, reális feltárása, irodalmi és tárgyi örökségének felkutatása, gyűjtése, nyilvántartása, rendszerezése és a közvélemény körében történő ismertetése.
 2. Kovács Imrének és életművének mához is szóló üzenetét a Társaság összefoglalja, értelmezi, elfogultságtól mentesen vizsgálja és megállapításait nyilvánosságra hozza.
 3. A Társaság Kovács Imre irodalmi és politikai rangjának megfelelő komolyságú képviselete érdekében törekszik személyét és életművét a kulturális közéletben megismertemi, kiadásra kerülő lexikonokban feltüntetni.
 4. A Társaság szorgalmazza Kovács Imre könyveinek újbóli és hasonmás kiadásait, személyéről szóló könyvek és monográfiák megjelentetését.
 5. A népi irodalom és mozgalom történetének és jelenének megismertetése társadalmunkkal.
 6. Véleményalkotás Kovács Imre szellemében a jelenlegi kutúrális, politikai és társadalmi élet eseményeiről.
 7. A Társaság országos hálózatának fokozatos kiépítése, bővítése.
 8. A Társaság célja továbbá az egyetemes emberi és polgári jogok szolgálata, kulturális nemzeti örökségünk védelme.
 9. Az 1956-os forradalom és szabadságharc igaz történetének ismertetése.
 10. A barátság és együttműködés elmélyítése a határontúli magyarsággal, a közvetlen emberi kapcsolatok erősítésével.

 

III.

A Társaság tagjai:

 1. A Társaság tagja lehet, aki annak Alapszabályát elfogadva a belépési nyilatkozatot aláírta. A Társaság céljaival ellentéses felfogást valló egyesületnek nem tagja. A Társaságnak külföldi állampolgár is tagja lehet. A Társaság tagjai: alapító, rendes és pártoló tagok.
 2. A tagok jogai: részvétel a Társaság munkájában, szabad vélemény nyilvánítás a tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben, szavazati jog a közgyűlésen, a vezetőség megválasztásában.
 3. A tagok kötelezettségei: a Társaság anyagi és erkölcsi támogatása, részvétel a Társaság közgyűlésein. Az a tag, aki két éven át tagdíjat nem fizet, illetve Rendezvényeinken – kiváltképp két egymást követő éves rendes Közgyűlésen – kellő indok nélkül nem vesz részt, ezáltal kapcsolatát Társaságunkkal gyakorlatilag megszüntette, tagságát automatikusan elveszti. A kötelezettségeiket ily módon megszegőket a. Tagságnyilvántartásból törölni kell. A törölt tag egy év után újra felvételét kérheti. A tagfelvételről az Elnökség dönt.

 

IV.

 1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés dönt a legfontosabb szervezeti, személyi és anyagi kérdésekben. Határozatképességéhez a tagok fele + 1 fő jelenléte szükséges. A határozatképesség miatt elhalasztott és ismételten összehívott közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlést évente egyszer lehet összehívni, indokolt esetben rendkívüli közgyűlés hívható össze. Erre az elnök, illetve 4 fő vezetőségi tag jogosult.
 2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. az alapszabály megállapítása és módosítása,
  2. az évi költségvetés meghatározása,
  3. az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása,
  4. a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,
  5. döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.
 3. A vezetőség tagjai: az elnök, egy alelnök, ügyvezető elnök és ezenkívül még 4 vezetőségi tag. Fentieken kívül a közgyűlés 3 tiszteletbeli elnököt választ. A vezetőség tagjai és a tiszteletbeli elnök a Társaság tisztségviselői, őket a közgyűlés 4 évi időtartamra választja.
 4. A közgyűlés 3 tagú ellenőrző bizottságot választ, melynek fadata a Társaság gazdálkodásának ellenőrzése és az erről szóló éves beszámoló készítése a közgyűlés felé. A vezetőség, mint testület, a megjelölt tisztségviselőkön kívül a vezetőség többi 4 tagját is feladatokkal bízhatja meg.
 5. A Társaság törvényes képviselői az elnök és az ügyvezető elnök. A Társaság folyó tevékenységét az ügyvezető elnök irányítja. Az ügyvezető elnök gondoskodik a testületek működéséről, azok összehívásáról. Az elnök köteles évente beszámolni munkájáról.
 6. A Társaság 3 tagú etikai bizottságot választ. Feladata, hogy ellássa az etikai téren jelentkező feladatokat, ellenőrizze a Társaság alapszabály szerinti működését.

 

V.

A Társaság gazdálkodása:

 1. A Társaság anyagi forrásai a tagdíjak. A tagok egyéni felajánlásai és más jogilag engedélyezett, szigorúan törvényes anyagi támogatások képezik.
 2. A Társaság pénzügyi irányítóját /főkönyvelő/ a vezetőség bízza meg. Feladata a Társaság pénzügyi nyilvántartásainak vezetése, a pénzügyi fegyelem szigorú betartása, költségvetési terv és éves mérleg elkészítése.

 

VI.

 1. A Társaság működését illetően a Magyar Köztársaság alkotmánya, törvényes jogszabályai és saját alapszabálya szerint végzi tevékenységét.

 

VII.

 1. A Társaság megszűnik, ha azt a közgyűlés kimondja, feloszlatását a hatóság elrendeli vagy taglétszáma a hivatalos tagnévsor tanúsága szerint 10 fő alá csökken.
 2. A Társaság közgyűlése kimondhatja olyan társadalmi szövetséghez való csatlakozását melynek célja a népi, nemzeti, polgári gondolat érvényesítése.

 

VIII.

Záró rendelkezések:

 1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. tv. rendelkezései az irányadók. Jelen Alapszabály elfogadásával az 1997. november 18-án elfogadott alapszabály érvényét veszti és annak helyébe a jelen Alapszabály lép. Jelen módosított Alapszabályt a 2011. december 03-án tartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta és megszavazta.

 

Kelt: Budapest, 2011. december 03-án

 

Vezetőség

 

Elnök: Kovács András, okl. gépészmérnök, Kovács Imre unokaöccse

Alelnök: Szabó A. Ferenc, történész, a Z.M.N.E professzor emeritusa

Ügyvezető elnök: Molnár M. Eszter, kutató tanár, publicista

Továbbá négy fő vezetőségi tag.